Konference

Srdečně Vás zveme na Česko-ukrajinské kolokvium

pozvánka na konferenci ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ЕМІГРАЦІЇ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ (for english scroll down)

Історико-філософський факультет

Київський університет імені Бориса Грінченка

Філософський факультет Карлова університету

Інститут східноєвропейських досліджень 

Запрошує всіх, хто бажає взяти участь у міжнародній науковій конференції 

ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ЕМІГРАЦІЇ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ до 100-річчя «Акції допомоги» президента Чехословаччини Томаша Масарика, 16-17 листопада 2021 р. 

Місце проведення: Історико-філософський факультету Київського університету імені Бориса Грінченка м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б 

У випадку дистанційного формату конференції – система онлайн-конференцій Google Hangouts Meet 

Мета даного проєкту – ознайомити наукову спільноту з дослідженнями, присвяченими еміграційним процесам у світі та глобальними і національними викликами, які сьогодні постають перед емігрантами. 

Питання до обговорення під час конференції:

1. Еміграція в країни Західної Європи і Америки: історичний досвід сприйняття і регулювання

2. Еміграція в культурі і літературі нового і новітнього часу

3. Еміграційна політика країн ЄС: старі виклики, нові проблеми

4. Українська діаспора в країнах Центральної Європи

5. Прага – центр розвитку альтернативної культури и субкультур емігрантів з країн Східної Європи) 

Для участі у конференції необхідно:

1. Подати заявки на участь у конференції до 1 вересня 2021 р.

2. Сплатити Оргвнесок – 300 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції, зокрема, підготовку програми конференції, сертифікатів учасників, технічний супровід заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р 038201720314211007201048659, Держказначейська служба України м. Київ, код банку 820172 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції». 

У випадку дистанційного формату – оргвнесок не сплачується. Участь у конференції складається з доповіді часом у 15-20 хвилин. Мовами конференції є англійська та українська. Учасникам, які підготують доповідь у формі комплексного дослідження, буде запропонована можливість опублікувати свій текст у рецензованих виданнях. 

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, ауд. 416, 418-б – кафедра історії України Історико- філософського факультету Київського університету імені Бориса ГрінченкаТел.: +380 44 485 20 69; + 380 50 334 73 20. Салата Оксана email: o.salata@kubg.edu.ua. 

Зразок заявки на конференцію 

ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ЕМІГРАЦІЇ:

ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ

Прізвище, ім’я, по-батькові

Місце роботи, навчання

Наукове звання, науковий ступінь

Телефон з кодом міста, мобільний телефон

Е-mail

Тема доповіді

Мультимедійна презентація:

Так/Ні

THE PHENOMENON OF CONTEMPORARY EMIGRATION:GLOBAL AND NATIONAL CHALLENGES to the 100th anniversary of the “Aid Action” of President of Czechoslovakia Tomas G. Masaryk, November 16-17, 2021 

Address: Faculty of History and Philosophy, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv Marshal Timoshenko street, 13-B 

In the case of a remote conference format – the Google Hangouts Meet online conferencing system 

The purpose of this project is to acquaint the scientific community with research on emigration processes in the world and the global and national challenges that emigrants face today. 

The points for discussion during the conference:

1. Emigration to Western Europe and America: historical experience of perception and regulation.

2. Emigration in the culture and literature of modern and contemporary times.

3. Emigration policy of EU countries: old challenges, new problems.

4. Ukrainian diaspora in Central Europe.

5. Prague as a center of the development of alternative culture and subcultures of emigrants from Eastern Europe. 

The participation in the conference requires:

1. Applying for participation in the conference by September 1, 2021.

2. Paying the Registration Fee – 10 EUR, paid by all conference participants (provides partial coverage of organizational costs for the conference, in particular, preparation of the conference program, certificates of participants, technical support of the event, etc.). Funds should be transferred to the account of Borys Grinchenko Kyiv University – USREOU code 02136554, settlement account 038201720314211007201048659, State Treasury Service of Ukraine in Kyiv, bank code 820172, marked “Registration fee for the conference”. In the case of remote format – registration fee is not required. 

Participation in the conference consists of a report lasting 15-20 minutes. The languages of the conference are English and Ukrainian. Participants who prepare a report in the form of a comprehensive study will be offered the opportunity to publish their works in peer-reviewed journals. 

CONTACTS

The organizing committee address: Kyiv, Kyiv Marshal Timoshenko street, 13-B, rooms 416, 418-B – the Department of History of Ukraine, Faculty of History and Philosophy, Borys Grinchenko Kyiv UniversityPhone: +380 44 485 20 69; + 380 50 334 73 20. Salata Oksana email: o.salata@kubg.edu.ua. 

Application form 

THE PHENOMENON OF CONTEMPORARY EMIGRATION:

GLOBAL AND NATIONAL CHALLENGES

Name, surname

Place of Work / Study

Academic Status, Scientific Degree

Phone with area code, mobile phone

Е-mail

Topic of conference report

Multimedia presentation:

Yes/No